EdPEx SAR Writing Guideline 2017

กำหนดการ การประชุมชี้แจงครั้งที่ 1 (ผู้บริหาร+หัวหน้างานทุกงาน) วันพุธที่ 18 ต.ค. 2560 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 หมวด 1 และ 2 (ผู้บริหารในการประชุมกก.บริหารคณะฯ) วันพฤ.ที่ 19 ต.ค. 2560 หมวด 3 (ผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง) วันพุธที่ 25 ต.ค. 2560 หมวด 4 และ 5 (ผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง วันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 2560 (เลื่อนไปประชุมกับหมวด 6) หมวด 6 (ผู้บริหารและทุกงาน) วันอังคารที่ 31 ต.ค. 2560 การส่งงาน ครั้งที่ 1 หมวด 1 และ 2 (รองฯพัฒนาคุณภาพ) กำหนดส่ง 16 พ.ย. 2560 (ดำเนินการถึงแค่การปรับยุทธศาสตร์ในที่ประชุม กก.บริหารคณะ) หมวด 3 […]

การเยี่ยมสำรวจมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx โดย สกอ. 2560

การเยี่ยมชมส่วนงาน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (บ่าย) วิทยาลัยราชสุดา วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาเขตกาญจนบุรี การสัมภาษณ์คณบดี วันที่ 31 กรกฎาคม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีวิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันโภชนาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ หมายเหตุ: ไม่มีการเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์หรือสัมภาษณ์คณบดี คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ภก.นภดล ทองนพเนื้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ) ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย […]

แบบประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2560

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรด้วยเกณฑ์ สกอ. ตัวบ่งชี้ 1.1 และเกณฑ์ AUN-QA version 3 (2017) เมื่อระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 กำลังโหลด… ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin