ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.16 วันที่ 14 ม.ค.65  นี้ ตอน Let’s Start.! เริ่มโครงการใหม่ให้ปัง ด้วยเทคนิคการบริหารโครงการ Project Management for Productivity Gains

EP.17 วันที่ 21 ม.ค.65  นี้ ตอน “Green Productivity” เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย… ช่วยทั้งเรา-ช่วยทั้งโลก

EP.16 วันที่ 14 ม.ค.65 

หัวข้อ “บริหารโครงการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างไรให้ได้ผล

การดำเนินงานโครงการด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบของการดำเนินงานโครงการ

แนวทางการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงาน

การจัดตั้งและบริหารทีมงาน

การบริหารงานโครงการอย่างเป็นระบบตามแนวทาง PDCA

หัวข้อ “เทคนิค CPM : Critical Path Method กับการเพิ่มผลิตภาพกระบวนการ”

อะไรคือ Critical Path Method (CPM) เทคนิคที่ใช้ในการจัดทำ Schedule ของงานโครงการ

วัตถุประสงค์ของเทคนิค Critical Path Method (CPM)

การประยุกต์ใช้ CPM กับการปรับปรุงผลิตภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เช่น การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร (Set up Time Reduction) การวางแผนการผลิตแบบ Made to Order

EP.17 วันที่ 21 ม.ค.65 

หัวข้อ “Go Green towards Green Industry Approach”

ความหมายและหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity)

แนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) อีกหนึ่งนโยบายของกระทวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

 

หัวข้อ Make it Green to Sustain Productivity”

การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแนวทางของ Resource Efficiency and Resource Productivity

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในกระบวนการด้วย  Resource Flow Analysis (RFA)

การปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวทางของ Green Kaizen

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่มา : https://www.ftpi.or.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 288

Solverwp- WordPress Theme and Plugin