คณบดีพบประชาคม 30 มีนาคม 2559

กิจกรรม Meet the Dean เป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้คณบดีของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ขององค์กรสู่ประชาคม อันประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่งสู่การปฏิบัติได้ เปิดตัวช่องทางสื่อสารกับคณบดีผ่านเว็บไซต์ Meet the Dean Online พร้อมสโลแกน “มีปัญหา…เชิญปรึกษาคณบดี”

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ห้อง L-01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กำหนดการ

  • 13:30 ลงทะเบียน
  • 13:45 พิธีเปิด และการนำเสนอนโนบาย โดย รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 14:15 การถาม ตอบ โดยคณบดี และทีมบริหาร
  • 15:15 พิธีปิด และรับประทานของว่าง

พิธีกร

  • อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ

โปสเตอร์ Meet the Dean
โปสเตอร์ Meet the Dean
มีปัญหา ปรึกษาคณบดี
สื่อสารถึงกันฉบับพิเศษ

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (1/5)

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (2/5)

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (3/5)

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (4/5)

คลิปกิจกรรม Meet the Dean (5/5)