วันมหิดล 2559

คณบดี ทีมบริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน “วันมหิดล” ประจำปี 2559

ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559

ความเสี่ยงที่ผลงานงานวิจัยไม่ได้รับการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ความเสี่ยงที่จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพจะมากขึ้น ความเสี่ยงที่มีจำนวนรายวิชาขอแก้ไขผลการศึกษามากขึ้น ความเสี่ยงที่ไม่สามารถดูแลความเจ็บป่วยของนักศึกษาได้ทันท่วงที ความเสี่ยงที่มีการส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 7 ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด ความเสี่ยงที่การนำ AUN-QA ไปใช้ในระดับหลักสูตรไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่มีการถูกปรับเนื่องจากไม่สามารถให้บริการวิชาการได้ตามสัญญา ความเสี่ยงที่บริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ความเสี่ยงที่จะมีชาวต่างชาติเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์ ความเสี่ยงที่การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในคณะฯ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในคณะฯ ความเสี่ยงที่จะเกิดการโจรกรรมในคณะฯ ความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของสารเคมี ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เนื่องจากไฟฟ้าดับ ความเสี่ยงที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยเนื้อหาที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ความเสี่ยงที่มีการพบว่าประเด็นเสี่ยงต่อการทุจริตหรือทำผิดจากศูนย์ตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ความเสี่ยงที่จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ควาเสี่ยงที่จะมีสื่อเชิงลบกับคณะฯ ปรากฎบนสื่อออนไลน์ และสื่อแบบเดิม ความเสี่ยงที่จะมีผู้เข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสี่ยงที่การสำรองข้อมูลสารสนเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงักและกระทบต่อการให้บริการของคณะฯ ความเสี่ยงที่จะมีการละเมิดพรบ.คอมพิวเตอร์ พรบ.ลิขสิทธิ์ฯ ความเสี่ยงที่คณะฯ จะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบเชิงอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของคณะฯ

คณบดีพบประชาคม 30 มีนาคม 2559

กิจกรรม Meet the Dean เป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้คณบดีของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ขององค์กรสู่ประชาคม อันประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่งสู่การปฏิบัติได้ เปิดตัวช่องทางสื่อสารกับคณบดีผ่านเว็บไซต์ Meet the Dean Online พร้อมสโลแกน “มีปัญหา…เชิญปรึกษาคณบดี” วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ห้อง L-01 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กำหนดการ 13:30 ลงทะเบียน 13:45 พิธีเปิด และการนำเสนอนโนบาย โดย รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 14:15 การถาม ตอบ โดยคณบดี และทีมบริหาร 15:15 พิธีปิด และรับประทานของว่าง พิธีกร อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง 2559

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้อง 401 ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา เวลา 1300-1600 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้อง K101 ระหว่างเวลา 13:00-16:30

แนวทางการดำเนินการ MU EdPEx ประจำปี 2559

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพุธที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13:30-16:00 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การพิจารณาข้อตกลงปฏิบัติงานของส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2559

การประชุมพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 1300-1600

Solverwp- WordPress Theme and Plugin