โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) หมายถึง โครงการที่เป็นการทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างส่วนงานกับสังคมในพันธกิจหลักทุกต้านของมหาวิทยาลัยโครงการที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องมีการดำเนินการครบตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน คือ

1) ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership) ระยะยาวกับชุมชนหรือสังคม

2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (MutualBeneft) ทั้งชุมชน มหาวิทยาลัย และผู้ดำเนินโครงการ

3) มีการสร้างความรู้ทางวิชาการ (Scholarship) โดยใช้ความเชี่ยวชาญของส่วนงานอย่างน้อย 1 สาขาวิซา

4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

        ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทำงานชุมขนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันโดยไม่มีข้อจำกัดทางพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมขนพื้นเมือง เป็นต้น

 

           ในการนี้ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม ของภาควิชา / กลุ่มสาขาวิชา / ศูนย์ / งาน ที่สอดคล้องกับโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ตามแบบฟอร์ม

 

และขอโปรดส่งข้อมูลกลับมายังงานนโยบายฯ  ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566  ได้ที่ E-mail : natthida.rit@mahidol.ac.th 

 งานนโยบายฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการ / กิจกรรมของท่าน ลงในระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement และติดตามสถานะกิจกรรม / โครงการ ต่อไป 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบ แนวทางปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement)     >> click<<

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement) (.docx) >> download<<

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social Engagement) (.pdf)    >> download<<

+++ หากท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้+++  โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 380

Solverwp- WordPress Theme and Plugin