แผนดำเนินการประจำปี

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

โครงการใหม่ (SC-N)โครงการต่อเนื่อง (SC-C)โครงการใหม่ (MU-N)โครงการต่อเนื่อง (MU-C)
ยุทธศาสตร์ที่ 1243902
ยุทธศาสตร์ที่ 2389604
ยุทธศาสตร์ที่ 342101
ยุทธศาสตร์ที่ 47811101

หมายเหตุ

  • SC-N โครงการใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
  • SC-C โครงการต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์
  • MU-N โครงการใหม่ ที่คณะฯ ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย
  • MU-C โครงการต่อเนื่อง ที่คณะฯ ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562

ผลการติดตามการดำเนินตามแผนปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

โครงการใหม่ (SC-N)โครงการต่อเนื่อง (SC-C)โครงการใหม่ (MU-N)โครงการต่อเนื่อง (MU-C)
ยุทธศาสตร์ที่ 1203701
ยุทธศาสตร์ที่ 2229122
ยุทธศาสตร์ที่ 352401
ยุทธศาสตร์ที่ 4607201

ที่มา: ระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ (MUSC-PA)