มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยการกำหนดข้อมูลที่จะเปิดเผย ผู้รับผิดชอบ และลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผยดังต่อไปนี้

ข้อมูลผู้รับผิดชอบการเผยแพร่
1. โครงสร้างองค์กรงานบริหารฯLink
2. ข้อมูลผู้บริหารงานบริหารฯLink
3. อำนาจหน้าที่งานบริหารฯ Link
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานงานนโยบายฯLink
5. ข้อมูลการติดต่องานสื่อสารฯLink
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องงานบริหารฯ Link
7. ข่าวประชาสัมพันธ์งานสื่อสารฯ ภาพข่าวและกิจกรรม
8. Q&Aงานสื่อสารฯFacebook MahidolSC
9. Social Networkงานสื่อสารฯ Facebook MahidolSC
Instragram MUSC1958
Twitter MahidolSC
Youtube MUSCchannel
10. แผนดำเนินงานประจำปีงานนโยบายฯ จำนวนโครงการ/แผนปฏิบัติการ
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนงานนโยบายฯสถิตการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
12. รายงานการดำเนินงานประจำปีงานนโยบายฯรายงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบริหารฯTBC
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานบริหารฯTBC
15. ข้อมูลสถิติการให้บริการงานพันธกิจฯTBC
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานพันธกิจฯTBC
17. E-ServiceงานสารสนเทศฯTBC
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงานแผนฯTBC
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนงานแผนฯTBC
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงานแผนฯTBC
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุงานคลังฯTBC
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุงานคลังฯTBC
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนงานคลังฯTBC
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงานคลังฯTBC
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลงานบริหารฯTBC
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลงานบริหารฯTBC
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานบริหารฯTBC
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงานบริหารฯTBC
29. แนวปฏิบัติการจดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตงานบริหารฯTBC
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตงานบริหารฯTBC
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงานบริหารฯTBC
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นงานสื่อสารฯTBC
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมงานสื่อสารฯTBC
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารงานบริหารฯTBC
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารงานบริหารฯTBC
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงานนโยบานฯTBC
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตงานนโยบายฯTBC
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรงานสื่อสารฯTBC
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงานนโยบายฯTBC
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนงานนโยบายฯTBC
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงานนโยบายฯTBC
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะงานนโยบายฯMUSC OIT
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมงานบริหารฯประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2562
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างงานคลังฯประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตงานบริหารฯTBC
46. มาตรการจัดการเรื่องการรับสินบนงานบริหารฯTBC
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมงานบริหารฯประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจงานบริหารฯประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562

Link: https://science.mahidol.ac.th/th/ita_mupa2019.php