แลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม AUN-QA Share & Learn เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานที่มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13:00-15:00 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หน่วยงานที่มีการวางแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบในส่วนงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ไปใช้ ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้มีดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง นำเสนอแนวทางการดำเนินงานการนำ AUN-QA มาใช้สรุปเป็นภาพดังนี้ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin