โครงการ University Engagement ของคณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์ประสานงานกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมข้อมูลโครงการที่มีลักษณะเป็น University Engagement โดยมีหลัก 4 ประการคือ

  1. ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (partnership)
  2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่าย (mutual benefit)
  3. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (scholarship)
  4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (social impact)

สังคม

สังคม หมายความรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทำงาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งในเชิงพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนเมือง เป็นต้น

โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถือได้ว่าเป็น University Engagement

  • โครงการจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ผ่านภาษาอังกฤษ สู่น้องโรงเรียนเครือข่ายพญาไท (Social Responsibility to Phayatai School Network for Development for Science Education by English Communication)
  • โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม – เสวนาสาธารณะ วิทยาศาสตร์มีคำตอบ เพื่อสังคม (Science Cafe)
  • โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม – วันรักนกเงือก (Love Hornbill Day)
  • โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (เพื่อการบริการวิชาการยาง) Research and Development Centre for Thai Rubber Industry