The 22nd AUN-QA Training Course (Tier 1) for Accomplishing Program Assessment

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Program Assessment ครั้งที่ 22 ที่ห้อง Sapphire 1 โรงแรม Novotel Platinum Pratunam

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ของบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน (Performance) ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ส่วนที่

Read more

มหกรรมคุณภาพ 2560

มหาวิทยาลัยจัดงาน “มหกรรมคุณภาพ” (Mahidol Quality Fair 2017) หรือ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการ 0900

Read more

Best Practice Sharing: Customer Engagement

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (EdPEx Share & Learn) ในด้าน Customer Engagement (ช่วงเช้า) และการออกแบบจัดการกระบวนการ (ช่วงบ่าย) ซึ่งมี อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ เป็นวิทยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี

Read more

ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำตามเกณฑ์ EdPEx

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่องทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำตามเกณฑ์ EdPEx แก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล (EdPEx Consultant) เพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และชัดเจนแก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร:

Read more

EdPEx SAR Writing Guideline 2017

กำหนดการ การประชุมชี้แจงครั้งที่ 1 (ผู้บริหาร+หัวหน้างานทุกงาน) วันพุธที่ 18 ต.ค. 2560 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 หมวด 1 และ 2 (ผู้บริหารในการประชุมกก.บริหารคณะฯ) วันพฤ.ที่ 19 ต.ค. 2560 หมวด

Read more

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA ปีงบประมาณ 2560

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญคณะต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าฟังคำชี้แจงกำหนดและกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more

การประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรในปีงบประมาณหน้า สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ทำให้ภาควิชาและหลักสูตรได้รับผลการเยี่ยมที่นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาภาควิชาและหลักสูตรได้อย่างแท้จริง กำหนดการ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 0830 ลงทะเบียน 0900

Read more

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA” เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 กำหนดการ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 13:00

Read more