AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติการ กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์ AUN-QA ระดับส่วนงาน ที่ภาควิชา ศูนย์ กลุ่มสาขา และหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม

Read more

After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA 2561

กำหนดการเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561” วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ——————————————————-  

Read more

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นิทรรศการ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา” บรรยายพิเศษ “แนวทางพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0”

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 เริ่มการประชุม 0905 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 0910 ผู้แทนภาควิชารายงานแผนบริหารความเสี่ยงของภาควิชา ปีงบประมาณ 2562

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยม MU EdPEx 2018

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนาย 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ตารางการจัดกิจกรรม วันที่ กลุ่ม จำนวน (คน) 14

Read more

การประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุม K102 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 0900-1200 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) จากภาควิชาและหลักสูตร เกณฑ์การประเมิน สกอ.

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN AUN-QA 2019

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (Preparation for AUN-QA Assessment 2019 หรือ PREP4AUN 2019) ที่ กิจกรรม เวลา สถานที่

Read more

MU EdPEx Site Visit at MUSC 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะรับการตรวจเยี่ยมด้วยเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561     ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน

Read more