รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปี 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง K101 เวลา 0900-1200 โดยในปีงบประมาณ 2562 มีประเด็นความเสี่ยงภาคบังคับให้ภาควิชา

Read more

หลักสูตรจุลชีววิทยา รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA เมื่อวันที่ 27 และ 30 กันยายน 2562

Read more

การประเมิน EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จะเข้ารับการเยี่ยมสำรวจตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โดยคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ กำหนดการ

Read more

หลักสูตรเคมี ระดับปริญญาตรี รับการประเมิน MU AUN-QA v2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA แบบ version 2 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาพ: https://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep62-10.php

Read more

หลักสูตรเคมี ระดับป.โท-เอก รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA โดยมีรองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาพ: https://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep62-3.php

Read more

สัมมนาแนวทางพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่

Read more

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ 2562 ภายใต้ธีมงาน “Innovative Organization: องค์กรแห่งนวัตกรรม” ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เว็บไซต์: http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2019/

Read more

ช่องทางแจ้งเหตุ ร้องเรียน แนะนำ สอบถาม @Line งานบริหารฯ คณะวิทย์

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มช่องทาง @Line สำหรับใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินที่พบภายในคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้แก้ไข หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่มา: MUSC Update ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2562

Read more

การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

หัวหน้าภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ เข้าทำข้อตกลงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1,2,5, และ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง K103 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจะสามารถดำเนินการได้ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์

Read more

MU AUN-QA (v2) BSc in Mathematics and Actuarial Science

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ร่วมกับ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA แบบ v2

Read more