MUQD Market 2017

สถานที่: ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0850 พิธีเปิด โดยศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี 0900 Best Practice

Read more

การประชุมเพื่อติดตามการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ จากที่ได้ประชุมชี้แจงเพื่อให้หัวหน้างานดำเนินการจัดทำข้อมูลกระบวนการทำงานที่สำคัญ หรือเพิ่มเติมกระบวนการอื่น ๆ แล้วเมื่อวัน 5 มกราคม 2560 การประชุมในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จึงเป็นการให้แต่ละงานนำเสนอผลการจัดทำกระบวนการด้วยเครื่องมือ

Read more

EdPEx และ AUN-QA สำหรับสายสนับสนุน

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเรื่องเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ 0900 ลงทะเบียน 0930 เปิดการอบรม

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle: 3Rs) คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:30 – 16:00 ในวาระต่อไปนี้

Read more

สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้างานสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Winning Academy สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กร สู่ความยั่งยืน” ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Read more

C2C for OBE Part 2

เพื่อติดตามผลการนำแนวทาง Outcome-Based Education ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรจากที่ได้เข้าอบรมในครั้งก่อนหน้านี้ แต่ละหลักสูตรจะต้องทำการบ้านการออกแบบ ELO แบบย้อนกลับ (backward design) ส่งและมาอภิปราย เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 Opening session and introduction to

Read more

การอบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx ของสกอ. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ EdPEx Assessor: EA กำหนดการ ที่ กิจกรรม วันที่ 1 หน่วยงานจัดส่ง

Read more

AAR AUN-QA 2017

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ห้อง K102 เวลา 09:00-12:00 เพื่อนำเสนอกระบวนการรับเยี่ยมตามแนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตร MU AUN-QA โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลความสำรวจความพึงพอใจ ข้อดีและข้อเสียในกระบวนการเยี่ยมสำรวจ รอบรวมข้อคำถามและข้อเสนอแนะ

Read more

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ MU EdPEx

EdPEx SAR Workshop #3 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 MU EdPEx Active+ วิทยากร กำหนดการ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ลงทะเบียน เปิดการอบรมโดย รองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2560

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

Read more