การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

Read more

การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ระหว่างเวลา 0900-1200 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE QA

Read more

PA-Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยากำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

Read more

ASEAN AUN-QA Accreditation for MUSC Ph.D. in Biochemistry (International Programme)

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน จากสำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม

Read more

The 8th Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน) และประธานหลักสูตรชีวเคมี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมในหลักสูตร Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27

Read more

รับสมัครนักพัฒนาคุณภาพ

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครนักพัฒนาคุณภาพ (Quality Development Technical Officer) เพื่อมาปฏิบัติงานร่วมกัน ณ งานพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการรับสมัคร MU e-Recruitment System

Read more

MU AUN-QA Site Visit for B.Sc., M.Sc., and Ph.D. in Plant Sciences

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

AAR MU AUN-QA @MUSC 2018

การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ของการรับเยี่ยมประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ MU AUN-QA และ ASEAN AUN-QA วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 กำหนดการ 0900 เปิดการประชุม 0905

Read more

AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติการ กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์ AUN-QA ระดับส่วนงาน ที่ภาควิชา ศูนย์ กลุ่มสาขา และหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม

Read more

After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA 2561

กำหนดการเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561” วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ——————————————————-  

Read more