อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward design) รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 เวลา 0830-1630 ณ

Read more

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) รับการประเมิน MU AUN-QA

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) รับการประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA โดยคณะกรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MU AUN-QA ผลการประเมิน (เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต) หลักสูตรชีวเคมีรับการประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA

Read more

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 1030 อธิการบดีพร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement หรือ PA) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 โดยมี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำ EdPEx ไปใช้พัฒนาองค์การ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุและรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Driving Organization Excellence with EdPEx  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม กำหนดการ

Read more

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล

Read more

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA จากกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 0830-1630 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016/ หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6062-5 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในมหกรรมคุณภาพได้แก่

Read more

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2559

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกรอบ กรกฎาคม 2559 แสดงให้เห็นประเทศไทยมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับอยู่ในลำดับที่ 3 และ 4 โดยเมื่อพิจารณาเกณฑ์แล้วจะพบว่ามี 4 ประเด็น Presence (20%) จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย (mahidol.ac.th) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google Openness (15%) จำนวนไฟล์เอกสารที่นำเสนอบนเว็บไซต์ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ไฟล์เอกสารสกุล

Read more

การอบรมผู้บริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล (EDP)

หลักสูตรการฝึกอบรม กลุ่มรวมวิชาที่ 1 การบริหารตนเอง (Managing Yourself) รวม 45.5 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 หมวด หมวดที่ 1 (Module 1) การเรียนรู้และบริหารตนเอง (self management) รวม

Read more