การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2561

เอกสารประกอบ 1 (ใหม่) คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 2 (ใหม่) แบบสำรวจประเด็นความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 3 (ใหม่) แบบสำรวจการดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน 2561 เอกสารประกอบ 4 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2561 เอกสารประกอบ 5 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 2561 ฐานข้อมูลความเสี่ยง

Read more

กำหนดการและกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปี 2560

ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล คณิตศาสตร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐพล 

Read more

การอบรมผู้ประเมิน CUPT Indicators

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA Tier 2 Assessor ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเซซาน-เรอนัวร์

Read more

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดประชุม เพื่อการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ประมวลภาพ  

Read more

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ประมวลภาพ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 :  คณะกรรมการตรวจประเมิน พบกรรมการประจำคณะฯ

Read more

MU AUN-QA กับหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงสัมมนาเรื่อง MU AUN-QA กับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Conference for The Anatomy and Structural Biology Graduate

Read more

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance ได้ลงพื้นที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้จัดการนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

Read more

การชี้แจงแนวทางรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำหรับการเยี่ยมสำรวจที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 5-6 มิถุนายน 2560 เอกสารประกอบการประชุม รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 MUSC

Read more

เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการประชุม (อินทราเน็ต) สไลด์ประกอบการชี้แจง แผนดำเนินงาน MUSC Key

Read more