การอบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx ของสกอ. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพบรรยากาศการอบรม

Read more

AAR AUN-QA 2017

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ห้อง K102 เวลา 09:00-12:00 เพื่อนำเสนอกระบวนการรับเยี่ยมตามแนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตร MU AUN-QA โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลความสำรวจความพึงพอใจ ข้อดีและข้อเสียในกระบวนการเยี่ยมสำรวจ รอบรวมข้อคำถามและข้อเสนอแนะ

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2560

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นโมเดลในการดำเนินการ ทั้งนี้ได้เชิญหัวหน้างานของคณะวิทยาศาสตร์เข้าอบรม ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการในระบบงานต่าง ๆ ที่ได้จำแนกแล้ว 47 กระบวนการในปีงบประมาณ 2558 แต่เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ 2559 มีการปรับโครงสร้างบริหาร และการทำงานหลายส่วน จึงเกิดส่วนงานใหม่ขึ้น จึงจัดให้มีการพิจารณากระบวนการทำงานร่วมกัน และเพื่อใช้รายงานใน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่น 8

รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward design) รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 เวลา 0830-1630 ณ

Read more

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) รับการประเมิน MU AUN-QA

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) รับการประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA โดยคณะกรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MU AUN-QA ผลการประเมิน (เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต) หลักสูตรชีวเคมีรับการประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA

Read more

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 1030 อธิการบดีพร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement หรือ PA) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 โดยมี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำ EdPEx ไปใช้พัฒนาองค์การ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุและรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Driving Organization Excellence with EdPEx  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม กำหนดการ

Read more

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล

Read more