เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการประชุม (อินทราเน็ต) สไลด์ประกอบการชี้แจง แผนดำเนินงาน MUSC Key

Read more

การประเมินคุณภาพระดับสถาบันด้วย CUPT Indicators

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมฟังการอบรมเรื่องการประเมินคุณภาพระดับสถาบันด้วย CUPT Indicators ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

Read more

การเตรียมความพร้อมหลักสูตร รับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนาคุณภาพเชิญผู้แทนหลักสูตรปริญญาโทและเอก ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าฟังและหารือการรับตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจาก ASEAN AUN-QA ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ

Read more

บทบาทมหาวิทยาลัยไทยกับ Thailand 4.0

ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more

หลักสูตรฟิสิกส์รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ MU AUN-QA เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประธานกรรมการตรวจประเมิน (ซ้าย) และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ขวา) พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ MU AUN-QA การเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

Read more

การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA

การประชุมหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน (ตามเกณฑ์ MU AUN-QA) จากมหาวิทยาลัย 14 หลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ศ.นที อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ ติดตาม รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Read more

สรุปผลการจัดการความเสี่ยง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้อง K101 วันพุธที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 0900-1200

Read more

การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังคำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more