MU EdPEx Site Visit at MUSC 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะรับการตรวจเยี่ยมด้วยเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561     ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยม MU EdPEx 2018

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนาย 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ตารางการจัดกิจกรรม วันที่ กลุ่ม จำนวน (คน) 14

Read more

การประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุม K102 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 0900-1200 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) จากภาควิชาและหลักสูตร เกณฑ์การประเมิน สกอ.

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN AUN-QA 2019

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (Preparation for AUN-QA Assessment 2019 หรือ PREP4AUN 2019) ที่ กิจกรรม เวลา สถานที่

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน

Read more

MU Quality Forum: AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU Quality Forum: AUN-QA เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางด้านคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ ASEAN AUN-QA มาเป็นผู้ร่วมเสวนา โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA 2561

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and

Read more

อบรมการเขียนรายงาน TQA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะยื่นเพื่อขอรับรางวัลภายในปี 2562

Read more

AUN-QA International Conference 2018

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี QA in Higher Education for SDGs: Converging Global Aspiration

Read more

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30-16:30 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

Read more