การเยี่ยมสำรวจ MUSC ด้วยเกณฑ์ EdPEx

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อัลบั้มภาพ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เกี่ยวกับ

Read more

กำหนดการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีการศึกษา 2558

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อ ภาควิชา เบอร์โทร กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003 เวลา

Read more

การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา ครั้งที่ 2/2559

โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล 0900-1200

Read more

ศธ0517.091/นย184 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

ส่งข้อมูลกลับมายังงานนโยบายฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โหลดเอกสาร (ไฟล์อยู่บนระบบอินทราเน็ต) หน้า 1-6 หน้า 7-11 หน้า 12-16 หน้า 17-25 หน้า 26-27 หน้า 28-37 หน้า 38-43

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Workshop) สำหรับเครือข่ายการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ วันที่ 3 พ.ค. 2559

Read more

ประชุมสรุปผลการบริหารความเสี่ยง MUSC รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559

การประชุมกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยง ครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ 2559 ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2559 ภาพโดย

Read more

รายงานผลการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ส่งทางอีเมล์ หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คุณลีลศร พ่วงศรี leelasorn.pua@mahidol.ac.th หมายเหตุ ไฟล์อยู่ในระบบ Intranet หากดาวน์โหลดนอกคณะวิทยาศาสตร์ โปรดใช้ระบบ VPN

Read more

ทบทวนการดำเนินงาน MU AUN-QA 2016

AAR: MU AUN-QA Final Report วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 0830-1200 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ 0830 ลงทะบียน 0900

Read more