ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำตามเกณฑ์ EdPEx

ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำตามเกณฑ์ EdPEx

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่องทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำตามเกณฑ์ EdPEx แก่ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล (EdPEx Consultant) เพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และชัดเจนแก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร: อ.ศุภชัย เมืองรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมดังนี้

  1. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
  2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ภาควิชาฟิสิกส์
  3. อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา

เอกสารประกอบการประชุม:

  • เอกสารประกอบการบรรยาย โดย อ.ศุภชัย เมืองรักษ์
  • กำหนดการ
  • ใบประเมินกิจกรรม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin