การประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

การประเมินผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

เชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประเมินผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 ก.ย. 2561) ตามแบบฟอร์ม นย 01-1 (2561) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของงานนโยบายฯ (อินทราเน็ต) http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/

กำหนดส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

โดยท่านสามารถส่งผ่านกล่องรับแบบประเมินของงานนโยบายฯ 5 จุด ทั่วคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ดังนี้

  • บริเวณหน้าห้องงานบริหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (K)
  • บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคารเคมี (C)
  • บริเวณโถงหน้าลิฟท์ อาคารชีววิทยาเก่า (B)
  • บริเวณโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ (M)
  • บริเวณโถงชั้นหนึ่ง อาคารพรีคลินิก (Pr)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin