ประชุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ ศธ 0517.091/ นย 261   วันที่  27  มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่มหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานดำเนินการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ตามความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น

ในการนี้ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และขอความร่วมมือจัดทำเอกสารล่วงหน้า เพื่อนำเสนอที่ประชุม ดังนี้

หมายเหตุ : หากระดับความเสี่ยงเป็น “สูง” หรือ “สูงมาก” ให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง (เอกสารประกอบ 4) และแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (เอกสารประกอบ 5)

หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งข้อมูลมายังงานนโยบายฯ ทาง e-mail: watcharee.jai@mahidol.ac.th

ภายใน วันจันทร์ที่  17  กรกฎาคม  2560

Solverwp- WordPress Theme and Plugin