PA-Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยากำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ รูปกิจกรรม

ศธ0517.091/นย184 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

ส่งข้อมูลกลับมายังงานนโยบายฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โหลดเอกสาร (ไฟล์อยู่บนระบบอินทราเน็ต) หน้า 1-6 หน้า 7-11 หน้า 12-16 หน้า 17-25 หน้า 26-27 หน้า 28-37 หน้า 38-43 หน้า 44-45 หน้า 46-48 หน้า 49-54 หน้า 55-58 หน้า 59-61 หน้า 62-67 หน้า 68-76 หน้า 77-89 หน้า 90-97

Solverwp- WordPress Theme and Plugin