มหกรรมคุณภาพ 2560

มหกรรมคุณภาพ 2560

มหาวิทยาลัยจัดงาน “มหกรรมคุณภาพ” (Mahidol Quality Fair 2017) หรือ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการ

 • 0900 พิธีเปิดและมอบรางวัล
 • 0930 ชมโปสเตอร์
 • 1030 อาหารว่าง
 • 1045 Lean Organization โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
 • 1145 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 1245 การบรรยายคู่ขนาน (3 กลุ่ม)
 • 1500 ประสบการณ์การใช้ Lean ในการพัฒนาคุณภาพงาน โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
 • 1600 ประกาศผล และพิธีปิด

เอกสารประกอบการประชุม (สำหรับผู้ลงทะเบียน)

 • หนังสือบทคัดย่อ 142 หน้า
 • หนังสือ Team Good Practice Award 2016
 • แผ่นพับ “จิตสำนึกรักองค์กร รับผิดชอบต่อสังคม”
 • สูจิบัตร (รายชื่อโปสเตอร์และผลงานเกียรติยศต่าง ๆ)
 • แบบประเมินกิจกรรม
 • ใบลงคะแนน Poster Presentation Popular Vote
 • กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร
 • บทคัดย่อและเอกสารให้คะแนนโปสเตอร์ (เฉพาะกรรมการตัดสินโปสเตอร์)

อาหารว่างและอาหารกลางวัน

 • ซาลาเปา
 • ขนมปังไส้กรอก
 • ข้าวหน้าเป็ด
 • เป็นต้น

ตัวอย่างผลงานที่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ นำเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพ

ปี
โปสเตอร์
ชื่อเรื่อง
2560B7การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560B8การศึึกษาผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับเข้าศึกษาในระบบที่แตกต่างกันระหว่างปีการศึกษา 2555-2557
2560C13การศึกษาความคิิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ตามแนวคิดของ COSO คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560C14การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ภายในงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560C16วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน
2560D15ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานตำแหน่งสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
2559
2558
2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin