การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ของบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร
 • ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน (Performance)
 • ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะ (Competency)
  • ส่วนที่ 3.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)
  • ส่วนที่ 3.2 สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)
  • ส่วนที่ 3.3 สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) [เฉพาะผู้บริหารระดับต้น/หัวหน้างาน]

อัตราส่วนน้ำหนักในการประเมิน

การประเมิน น้ำหนัก (ผู้ปฏิบัติงาน) น้ำหนัก (ผู้บริหาร)
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 80% 60%
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency)
ส่วนที่ 3.1 สมรรถนะหลัก (Core) 10% 20%
ส่วนที่ 3.2 สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional) 10% 10%
ส่วนที่ 3.3 สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial) 10%
รวม 100% 100%

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

 1. รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล (Mastery)
 2. มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (Altruism)
 3. กลมกลืนกับสรรพสิ่ง (Harmony)
 4. มั่นคงยิ่งในคุณธรรม (Integrity)
 5. แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ (Determination)
 6. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality)
 7. ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (Leadership)

สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)

 1. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (FC01)
 2. ทักษะการประสานงาน (FC02)
 3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน (FC03)
 4. ทักษะการสื่อสาร (FC04)

คำอธิบายเพิ่มเติม

หัวข้อ คำอธิบาย
รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล (Mastery) มีสติ ควบคมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได้ มีความกระตือรือร้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นระบบ มีหลักการ มีเหตุผล รักการเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (Altruism) มีความเสียงสละ อุทิศตัวเพื่อส่วนรวม ปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ให้บริการผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม ดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว ให้บริการด้วยความเต็มใจ
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง (Harmony) ให้เกียรติผู้อื่น ทั้งเพื่อร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้มาติดต่อ อย่างไม่มีอคติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใจกว้าง ยืดหยุ่น ประนีประนอมในบางโอกาส (แต่ยังหลักการ และเหตุผลสำคัญไว้) ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และลดความขัดแย้ง สามารถทำงานบนความแตกต่างได้ โดยไม่เกิดความแตกแยก มีความจริงใจ และใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม และใช้พลังของความแตกต่างมาพัฒนางาน หรือแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม (Integrity) ซื่อตรง ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น ทำได้อย่างที่พูด พยายามดำเนินการต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจริง ลดการคาดคะเนจากความเชื่อเดิมลง มีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และโปร่งใส ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด
แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ (Determination) ทุ่มเททำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรักและศรัทธาในงานและอาชีพ สามารถดำเนินงานให้เกิดความสำเร็จลุล่วงได้ ตามเป้าหมาย มีการพัฒนากระบวนการทำงานหรือผลงาน เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเพิ่มจากเป้าหมาย มีความตั้งใจ มานะ อดทน ขยันขันแข็งในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality) กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน สามารถสร้างผลงานที่แตกต่างและโดดเด่น ช่วยให้การทำงานดีขึ้น หรือชี้นำสังคม สามารถผลักดัน หรือพัฒนางาน จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ได้
ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (Leadership) มีความหนักแ่น มั่นคง ไม่เชื่อง่าย ๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ข้อมูลอย่างละเอียด รอบคอบมีเหตุผล มองการณ์ไกล สื่อสาร จูงใจให้ผู้อื่น มั่นในค่านิยมของมหาวิทยาลัย และหลักการที่ถูกต้อง ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และสามารถกำหนดเป้หาหมายในอนาคนที่ท้าทาย ตลอดจนวิธีการ การป้องกันหรือการเตรียมความพร้อม และสื่อสารให้ผู้อื่นเห็นภาพโดยรวมเกี่ยวกับอนาคตได้อย่างชัดเจน
การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามาถในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภาระกิจ และเป้าหมายในการทำงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งความสามารถในการผลักดันและกระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นทำงานให้ตอลสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
ความเป็นผู้นำ (Leadership) ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ วิธีการอย่างเหมาะสม กระตุ้น และให้กำหลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ความตั้งใจและเต็มใจร่วมกันทำงานให้สำเร็จ ความสนใจ และความสามารถในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Management) ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาลิกในองค์กรให้เกิดความต้องการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ และดำเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นได้จริง
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤตเป็นโอกาส และการคิดเพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกสถานการณ์
การควบคุมตนเอง (Self-Control) การระงับอารมณ์และพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมเมื่อถูกยั่วยุ หรือเผชิญความไม่เป็นมิตร หรือทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั่นเพื่อต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
การให้อำนาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others) ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้อื่น โดยมอบหมายอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ผู้อื่นมีอิสระในการสร้างสรรรค์วิธีการของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน
การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวมจนได้เป็นกรอบควมคิดหรือแนวคิดใหม่อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
การพัฒนาศักยภาพคน (Caring and Developing Others) ความตั้งใจและส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะพัฒนาผู้อื่น และผลที่เกดขึ้นมากกว่าเพืยงปฏิบัติไปตามหน้าที่
การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness) การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน  ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and Influencing) ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่น และทำให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อให้สนับสนุนความคิดของตน

Solverwp- WordPress Theme and Plugin