After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA 2561

กำหนดการเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561” วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ——————————————————-   13.00 – 13.30.น.       ลงทะเบียน/รับของที่ระลึก 13.30 – 13.35 น.            กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน   โดย  :   รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   13.35 – 15.00 น.       กล่าวขอบคุณ/มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินฯ                              โดย  :   ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   15.00 – 15.30 น.        รับประทานอาหารว่าง   […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin