การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance ได้ลงพื้นที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้จัดการนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ขึ้นในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรฟิสิกส์รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

Solverwp- WordPress Theme and Plugin