ช่องทางแจ้งเหตุ ร้องเรียน แนะนำ สอบถาม @Line งานบริหารฯ คณะวิทย์

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มช่องทาง @Line สำหรับใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินที่พบภายในคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้แก้ไข หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่มา: MUSC Update ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2562

Solverwp- WordPress Theme and Plugin