หลักสูตรเคมี ระดับปริญญาตรี รับการประเมิน MU AUN-QA v2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA แบบ version 2 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาพ: https://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep62-10.php

หลักสูตรเคมี ระดับป.โท-เอก รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA โดยมีรองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาพ: https://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep62-3.php

Solverwp- WordPress Theme and Plugin