พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่” ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 13:00 – 16:00 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์

1. อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.กรกนก บุญวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
3. ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา*
4. รศ.ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
5. รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

หมายเหตุ ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา ติดภาระกิจ ไม่ได้เข้าร่วมอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง