After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA 2561

After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA 2561

กำหนดการเสวนาผู้ตรวจประเมิน

“After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA

และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561”

วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม  2561

ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

——————————————————-

 

13.00 – 13.30.น.       ลงทะเบียน/รับของที่ระลึก

13.30 – 13.35 น.            กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

 

โดย  :   รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 

13.35 – 15.00 น.       กล่าวขอบคุณ/มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินฯ

                             โดย  :   ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 

15.00 – 15.30 น.        รับประทานอาหารว่าง

 

15.30 – 16.00 น.       สรุปภาพรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย EdPEx/AUN-QA”และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 

16.00 น.                   ปิดการเสวนา   

————————

 

 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin