มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2561
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

 • นิทรรศการ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา”
 • บรรยายพิเศษ “แนวทางพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0”
 • การประชุมย่อย “การประชุมหารือระหว่างคณบดีหรือผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท”
 • การอภิปรายหมู่
  • Outcome-Based Assessment
  • Transformative Education: Student’s Perspective
 • Poster Walk Around ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
 • Free Paper Presentation
  • Role of gamification for student learning in basic medical science โดย พันตรีธนกฤต วิชาศิลป์
  • Learning in a digital world โดย ผศ.ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรีนิยม
  • Developing value chain in higher education @MUSC โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
  • Teaching and Learning Strategies โดย อ.ดร.สุมลชาติ ดวงบุพผา
  • Virtual digital slide as an innovative tool for student learning in clinical pathology โดย พันตรี นพ. มงคล เจริญพิทักษ์ชัย
  • Simulation-based learning for emergency medicine clerkship โดย พันโท นพ. ปณิธาน กวางวโรภาส
  • Homemade endoscopic laryngoscopy to assist medical students in endotracheal intubation practice โดย พันเอกหญิง พญ. ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
  • ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์ เรื่อง กระบวนการพญาบาลอนามัยชุมชนต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก โดย พันตรีหญิง ผศ.ดร. องค์อร ประจันเจตต์
  • การสร้างความเป็น Global Citizenship ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
  • Individual research proposal development as a learning tool for research methodology โดย ร้อยโท นพ. บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin