การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN-QA ตามแบบฟอร์มการเปิดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ของกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้อง K101 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MU AUN-QA การใช้ระบบ AUN-QA ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin