เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30-16:30 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ด้วย ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. กรองทอง ยุวถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ รองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ นางสาวลีลศร พ่วงศรี กำหนดการ ประธานกลุ่มย่อยและหมวดที่ประเมิน เอกสารประกอบการอบรม การวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx โดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง […]

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance ได้ลงพื้นที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้จัดการนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ขึ้นในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรฟิสิกส์รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle: 3Rs) คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:30 – 16:00 ในวาระต่อไปนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและการตั้งกรรมการเพิ่มเติม การออกประกาศนโยบายส่งเสริมการลดและการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ การทำป้ายรณรงค์ของความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา การจัดประกวดโครงการ 3Rs คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ปรึกษา) รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ประธาน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (รองประธาน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (กรรมการ) ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (กรรมการ) นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (กรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง (กรรมการ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (กรรมการ) หัวหน้างานศาลายา (กรรมการ) หัวหน้าหน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ) นายโกเมศ จันทร์เจริญ (กรรมการ) นายสุเมธ กิตติภูมิ (กรรมการและเลขานุการ) กำหนดการประชุม […]

การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา ครั้งที่ 2/2559

โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล 0900-1200

Solverwp- WordPress Theme and Plugin