งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ รับการตรวจสอบภายใน 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับการเปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีหัวข้อและเอกสารที่ขอตรวจสอบ ดังนี้ หัวข้อในการตรวจสอบ เอกสารที่ขอให้จัดเตรียมรับการตรวจสอบ 1. ข้อตกลงการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน – ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2562– แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PE) ปีงบประมาณ 2562 2. สอบทานกระบวนการด้านนโยบายและแผน – แผนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ– กระบวนการสร้าง พิจารณา ทบทวน ติดตาม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ – กระบวนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระดับส่วนกลาง– กระบวนการจัดทำรายงานประจำปี 3. สอบทานกระบวนการด้านประกันคุณภาพ – กระบวนการด้านการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA)– กระบวนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน (เยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์)– กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA

Solverwp- WordPress Theme and Plugin