AAR เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติการ กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์ AUN-QA ระดับส่วนงาน ที่ภาควิชา ศูนย์ กลุ่มสาขา และหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม K102 กำหนดการ 0900 เปิดการประชุม 0905 ทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 0915 ผลการดำเนินงาน การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรฯ สถิติประสิทธิภาพการดำเนินการ (เวลา ความถูกต้อง ความคุ้มค่า) สถิติผลการประเมินภาควิชาตามเกณฑ์ EdPEx สถิติผลการประเมินภาควิชาตามเกณฑ์ AUN-QA 0945 แนวปฏิบัติที่ดี (สรุปตัวอย่างจากรายงานผลการเยี่ยมสำรวจฯ) 1000 ผลการประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา โดยผู้รับเยี่ยมสำรวจ 1005 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเยี่ยมสำรวจฯ 2562 กลุ่มที่ 1 ประธานคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin