อบรมการเขียนรายงาน TQA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะยื่นเพื่อขอรับรางวัลภายในปี 2562 ทั้งนี้ทางหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดทำรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงานขอองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 รายงานผลการดำเนินการขององค์กรคืออะไร ประโยชน์ของการจัดทำรายงาน การวางแผนการจัดทำรายงาน องค์ประกอบของรายงานที่ดี ความสำคัญของโครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กรที่ดี และการจัดทำโครงร่างองค์กร Workshop: การฝึกเขียนโครงร่างองค์กร หลักการเขียน ADLI และ Maturity ขององค์กร หลักการเขียนรายงานหมวดที่ 1-6 รายงานหมวด 1-6 ที่ดี และการบ้านสำหรับ Workshop การเขียนตอนเกณฑ์หมวด 1-6 (กลุ่มของคณะวิทย์ เลือกหมวด

ประชุมสรุปผลการบริหารความเสี่ยง MUSC รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559

การประชุมกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยง ครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ 2559 ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2559 ภาพโดย ลีลศร พ่วงศรี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin