มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นิทรรศการ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา” บรรยายพิเศษ “แนวทางพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0” การประชุมย่อย “การประชุมหารือระหว่างคณบดีหรือผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท” การอภิปรายหมู่ Outcome-Based Assessment Transformative Education: Student’s Perspective Poster Walk Around ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา Free Paper Presentation Role of gamification for student learning in basic medical science โดย พันตรีธนกฤต วิชาศิลป์ Learning in a digital world โดย ผศ.ดร.พญ.สารนาถ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin