หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA จากกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสังเกตุการณ์ในห้อง K102 อีก 21 ท่าน ทั้งนี้กรรมการเยี่ยมสำรวจจะรายงานผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้นด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ต่อไป ประมวลภาพบรรยากาศการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 การเป็นที่ฝึกเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่อครั้งที่มีการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี) สำหรับการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA รุ่นที่ 3 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดเตรียมห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นห้องสังเกตการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่มีการต่อสายสัญญาณโดยตรงออกจากห้อง K101 ซึ่งเป็นห้องสำหรับดำเนินกระบวนการเยี่ยมสำรวจตัั้งแต่พิธิเปิด และการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin