การเยี่ยมสำรวจมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx โดย สกอ. 2560

การเยี่ยมชมส่วนงาน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (บ่าย) วิทยาลัยราชสุดา วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาเขตกาญจนบุรี การสัมภาษณ์คณบดี วันที่ 31 กรกฎาคม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีวิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันโภชนาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ หมายเหตุ: ไม่มีการเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์หรือสัมภาษณ์คณบดี คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ภก.นภดล ทองนพเนื้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ) ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin