มหกรรมคุณภาพ 2560

มหาวิทยาลัยจัดงาน “มหกรรมคุณภาพ” (Mahidol Quality Fair 2017) หรือ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการ 0900 พิธีเปิดและมอบรางวัล 0930 ชมโปสเตอร์ 1030 อาหารว่าง 1045 Lean Organization โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1145 รับประทานอาหารกลางวัน 1245 การบรรยายคู่ขนาน (3 กลุ่ม) 1500 ประสบการณ์การใช้ Lean ในการพัฒนาคุณภาพงาน โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 1600 ประกาศผล และพิธีปิด เอกสารประกอบการประชุม (สำหรับผู้ลงทะเบียน) หนังสือบทคัดย่อ 142 หน้า หนังสือ Team Good

Solverwp- WordPress Theme and Plugin