การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร

การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา วันที่ 16 ธันวาคม 2558

Solverwp- WordPress Theme and Plugin