การชี้แจงแนวทางรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำหรับการเยี่ยมสำรวจที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 5-6 มิถุนายน 2560 เอกสารประกอบการประชุม รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 MUSC Key Factors โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตัวอย่างกระบวนการที่ 4.8 การดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน (SIPOC) กระบวนการที่ 4.8.1 แผนปฏิบัติการเหตุไฟฟ้าขัดข้อง กระบวนการที่ 4.8.2 แผนปฏิบัติการเหตุวินาศกรรม แนวทางการประเมินกระบวนการตามแนวทาง ADLI แนวทางการประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์ LeTCI ผลลัพธ์การดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ตามแนวทาง LeTCI ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง MU EdPEx กองพัฒนาคุณภาพ

การอบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx ของสกอ. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ EdPEx Assessor: EA กำหนดการ ที่ กิจกรรม วันที่ 1 หน่วยงานจัดส่ง SAR ให้สกอ. (OP 10 หน้า และ SAR 50 หน้า) 17 มีนาคม 2560 2 สกอ.จัดเทีมประเมินและจัดส่ง SAR ให้แก่ผู้ประเมิน ภายใน 24 มีนาคม 2560 3 ผู้ประเมินจัดส่ง IR ให้แก่สกอ.เพื่อจัดทำ Consolidate IR 28 เมษายน 2560 4 ประชุม Consensus 15 ทีม ภายใน พ.ค. 2560 4.1 ครั้งที่ 1 […]

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5

ผู้เข้าอบรม MU EdPEx Assessor รุ่น 5 จากคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คูณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 1 การอบรมการกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง Thailand Quality Award (TQA) วันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ลงทะเบียน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx พื้นฐานของการตรวจประเมิน วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน Code of Ethical Conduct ค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์ การจัดทำ Key Factor การตรวจประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 ตามแนวทาง ADLI […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่น 8

รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) วิทยากรในกิจกรรมการอบรมวันแรกให้ทำงานกลุ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (ภาพโดยกองพัฒนาคุณภาพฯ) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรม EdPEx Criteria Training

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำ EdPEx ไปใช้พัฒนาองค์การ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุและรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Driving Organization Excellence with EdPEx  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม กำหนดการ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เป็นการอบรมสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ประธานผู้ประเมินเกณฑ์ MU-EdPEx  (กลุ่มที่ 1) Driving Organization Excellence with EdPEx วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นการอบรมสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน (กลุ่มที่ 2) หัวข้อ How to use EdPEx to systematize your organization. วิทยากร Dr.Luis Maria R. Calingo, President of Holy Angel University, […]

การเยี่ยมสำรวจ MUSC ด้วยเกณฑ์ EdPEx

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล อัลบั้มภาพ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เกี่ยวกับ EdPEx (Google Form)

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการนำองค์กรและบุคลากร

สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx Share & Learn from Good Practices วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ร่วมเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง (ผู้ดำเนินการเสวนา) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   สรุปการเสวนา โดย วันวิสา เจริญยศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยุทธศาสตร์และการสื่อสาร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องมีการกำหนดความหมายที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน การถ่ายทอด/ สื่อสารยุทธศาสตร์ ไปยังภาควิชา/ หน่วยงาน ต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์เป็นภาพ/ เอกสาร ที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภท (สายวิชาการ/ สายสนับสนุน) โดยควรสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นของการทำยุทธศาสตร์ ตัวอย่างการสื่อสาร […]

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 “การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA” วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้นที่ 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

แนวทางการดำเนินการ MU EdPEx ประจำปี 2559

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพุธที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13:30-16:00 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin