อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward design) รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 เวลา 0830-1630 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนและยืนยันร่วมการอบรม http://www.qd.mahidol.ac.th/regist (ภายใน 16 ธ.ค. 2559 เฉพาะ 120 ท่านแรก) รายชื่อผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักสูตรเข้าร่วมอบรม ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) ผู้แทนส่วนงานสายบริหาร ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รศ.ดร.จรัญญา […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin