การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2564

11-12 ม.ค. 2564 การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2564รายละเอียด http://intranet.sc.mahidol/Temp/25640111-15.pdf

การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2564

ม.ค. -ส.ค. 2564 การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2564 จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย รายละเอียด https://science.mahidol.ac.th/Temp/AUNQA2564.pdf

Solverwp- WordPress Theme and Plugin