ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้หลักสูตร AUN-QA CRITERIA VERSION V4.0

                 ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA CRITERIA VERSION 4.0 เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA CRITERIA VERSION 4.0  ผู้ที่สนใจสามรถศึกษาเรียนรู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป           ที่ https://quality.sc.mahidol.ac.th/aun-qa-version4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-201-5037 (คุณลีลศร พ่วงศรี)

MU PA-VISIT การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    ขอเชิญชาวคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกันมาร่วมกิจกรรม  MU PA-VISIT การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    รับทราบผลการดำเนินงานแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงฯปัญหาและอุปสรรค   วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564       เวลา 10:30 – 12:00 น.  ในรูปแบบ online ผ่าน Zoom Meeting     ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ลงทะเบียน   หรือ  scan QR code

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรได้อะไร…จากการตรวจประเมิน AUN-QA”

                       วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อ หลักสูตรได้อะไรจากการตรวจประเมิน AUN-QA  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN Quality Assurance: AUN-QA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน และให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับมุมมอง แนวคิด เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินการของหลักสูตร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้พร้อมรับการตรวจประเมินฯ    ณ ห้องประชุม K102  เวลา 10.00-12.00 น. โดยรูปแบบกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  และมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 58 […]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

                   วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มีกําหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน  ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Meetings และในการตรวจประเมินฯครั้งนี้ จะมีการ Live Streaming of Facility Visit (Programme Level) ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา และพญาไท  

AUN-QA Guide to AUN-QA Assessment at Program Level Version 4.0

                    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.   ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)  ได้มีการเปิดตัว คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร  “AUN-QA Assessments at Programme Level Version 4.0 ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting และ livestream ผ่าน youtube  Presentation by: Assoc. Prof. Dr. Tan Kay Chuan AUN-QA Technical Team, AUN-QA Trainer & Expert National University of Singapore   […]

เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำงานแบบ Lean และ Agile

ประกาศ เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำงานแบบ Lean และ Agile เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาองค์กรสู้ความเป็นเลิศ   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คำนึงถึงผลกระทบของการจัดงาน ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน ในการนี้ จึงขอเลื่อนการจัดงานฯ ดังกล่าวออกไปก่อนและจะแจ้งกำหนดการจัดงานให้ทราบในโอกาสต่อไป    ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037

แบ่งสรร ปันบุญ มหาสงกรานต์ 2564

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลเนื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ 2564 ด้วยการสละทรัพย์สินและสิ่งของที่มีอยู่ บริจาคให้ผู้ขาดแคลน ได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณหน้าอาคารเฉลืมพระเกียรติ หรือ ห้อง K121 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2564 ภาพบรรยากาศกิจกรรม Previous Next

โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่จัด : วันพุธที่ 17 – วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ : ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท และศาลายา) เอกสารประกอบการสัมมนา แบบสำรวจก่อนการสัมมนา : แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะและพฤติกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดหลัก ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผลสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะและพฤติกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดหลัก ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ New รายละเอียดโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ กำหนดการโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ เอกสารประกอบการสัมมนา จำแนกตามกลุ่ม (เป็นข้อมูลที่ไม่ให้เผยแพร่) กลุ่ม 1 การนำองค์กร กลุ่ม 2 กลยุทธ์ กลุ่ม 3 ลูกค้า กลุ่ม 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ กลุ่ม 5 บุคลากร กลุ่ม 6 การปฏิบัติการ 6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin