รายงานประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอนำเสนอรายงานประจำปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ศธ0517.091/นย184 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

ส่งข้อมูลกลับมายังงานนโยบายฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โหลดเอกสาร (ไฟล์อยู่บนระบบอินทราเน็ต) หน้า 1-6 หน้า 7-11 หน้า 12-16 หน้า 17-25 หน้า 26-27 หน้า 28-37 หน้า 38-43 หน้า 44-45 หน้า 46-48 หน้า 49-54 หน้า 55-58 หน้า 59-61 หน้า 62-67 หน้า 68-76 หน้า 77-89 หน้า 90-97

Solverwp- WordPress Theme and Plugin