อบรมการเขียนรายงาน TQA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะยื่นเพื่อขอรับรางวัลภายในปี 2562 ทั้งนี้ทางหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดทำรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงานขอองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 รายงานผลการดำเนินการขององค์กรคืออะไร ประโยชน์ของการจัดทำรายงาน การวางแผนการจัดทำรายงาน องค์ประกอบของรายงานที่ดี ความสำคัญของโครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กรที่ดี และการจัดทำโครงร่างองค์กร Workshop: การฝึกเขียนโครงร่างองค์กร หลักการเขียน ADLI และ Maturity ขององค์กร หลักการเขียนรายงานหมวดที่ 1-6 รายงานหมวด 1-6 ที่ดี และการบ้านสำหรับ Workshop การเขียนตอนเกณฑ์หมวด 1-6 (กลุ่มของคณะวิทย์ เลือกหมวด

EdPEx SAR Writing Guideline 2017

กำหนดการ การประชุมชี้แจงครั้งที่ 1 (ผู้บริหาร+หัวหน้างานทุกงาน) วันพุธที่ 18 ต.ค. 2560 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 หมวด 1 และ 2 (ผู้บริหารในการประชุมกก.บริหารคณะฯ) วันพฤ.ที่ 19 ต.ค. 2560 หมวด 3 (ผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง) วันพุธที่ 25 ต.ค. 2560 หมวด 4 และ 5 (ผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง วันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 2560 (เลื่อนไปประชุมกับหมวด 6) หมวด 6 (ผู้บริหารและทุกงาน) วันอังคารที่ 31 ต.ค. 2560 การส่งงาน ครั้งที่ 1 หมวด 1 และ 2 (รองฯพัฒนาคุณภาพ) กำหนดส่ง 16 พ.ย.

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA” เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 กำหนดการ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 13:00 ลงทะเบียนและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 13:15 เรียนรู้สถานการณ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 13:20 สรุปเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง PDCA การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง EdPEx (ADLI และ LeTCI) 14:00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA 15:00 การนำเสนอผลการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 16:00 ปิดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม (Intranet Only) เอกสารประกอบ 1 เกณฑ์และแนวทางการเขียน เอกสารประกอบ 2 ใบงาน เอกสารประกอบ

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ MU EdPEx

EdPEx SAR Workshop #3 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 MU EdPEx Active+ วิทยากร กำหนดการ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ลงทะเบียน เปิดการอบรมโดย รองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การเขียนรายงานในหมวดกระบวนการ การเขียนรายงานในหมวดผลลัพธ์ ปิดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ แบบประเมินการอบรม การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หมวด 1-6 Self Assessment Report: Results Worksheet ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการในปัจจุบัน หมวดกระบวนการ Worksheet ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินการ หมวดผลการดำเนินการ รายงานประเมินตนเองที่ดี เป็นข้อมูลจริง (fact) เนื้อหาสมบูรณ์ (full) มีความเชื่อมโยงกัน (flow) ให้ความรู้สึกที่ดี (feel) ข้อควรกระทำให้การเขียนหมวดผลลัพธ์ มีคำอธิบายภาพ ไม่ต้องอธิบายข้อมูลจนละเอียดเกินไป ระบุทิศทางที่พึงประสงค์ มีการระบุเป้าหมาย แสดงเส้นแนวโน้ม ใช้มาตราส่วนเหมาะสม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin