การทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review) จากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม K102 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงและ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานหลักสูตรและรองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MUSC AUN-QA แบบบันทึกข้อเสนอแนะการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ

หลักสูตรชีวเคมีรับการตรวจประเมิน AUN-QA

กำหนดการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หมายเหตุ การดำเนินการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดการ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 09:00 พิธีเปิด ห้อง K101 กรรมการตรวจประเมิน AUN-QA Assessor อ.ดร.วีรเดช (Team Lead) และคณะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนภาควิชาเคมี หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี ผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ชมการถ่ายทอดสดที่ห้อง K102) ผู้เชียวชาญพิเศษ AUN-QA ผู้เข้าอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ แนะนำกระบวนการตรวจประเมิน MU AUN-QA แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสัมภาษณ์อาจารย์ การชมสถานที่ การสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin