ประชุมชี้แจงการจัดทำ SAR เยี่ยมภาควิชา 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง สำหรับการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพภายในส่วนงานที่นำไปปฏิบัติครอบคลุมทุกภาควิชา/เทียบเท่าและหลักสูตรทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ได้แก่ EdPEx/TQA และเกณฑ์ระดับหลักสูตร สกอ. และ AUN-QA ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีการศึกษา 2558

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อ ภาควิชา เบอร์โทร กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา 5003 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ศุขธิดา  อุบล จุลชีววิทยา 5674 ห้อง B 107 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ เคมี 5134 อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ สำนักงานคณบดี 5340 คณิตศาสตร์ (5342) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.59 ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์  กฤษณามระ สรีรวิทยา 5629 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  อัมพันธ์จันทร์ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin