ประชุมเตรียมความพร้อมรับเยี่ยม MU EdPEx 2018

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนาย 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ตารางการจัดกิจกรรม วันที่ กลุ่ม จำนวน (คน) 14 มิถุนายน 2561 เวลา 0900-1200 กลุ่มพันธกิจหลัก (งานการศึกษา, งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา, งานศาลายา, งานวิจัย, งานพันธกิจพิเศษ, และงานสารสนเทศ) 21 14 มิถุนายน 2561 เวลา 1300-1600 กลุ่มพันธกิจสนับสนุน (งานบริหารและธุรการ, งานคลังและพัสดุ, งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ, โครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา, งานความร่วมมือระหว่างประเทศ, งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี, งานตรวจสอบภายใน, งานสื่อสารองค์กร) 18 18 มิถุนายน 2561 เวลา 0900-1030 ภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ฯ

ประชุมสรุปผลการบริหารความเสี่ยง MUSC รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559

การประชุมกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยง ครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ 2559 ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2559 ภาพโดย ลีลศร พ่วงศรี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้อง K101 ระหว่างเวลา 13:00-16:30

Solverwp- WordPress Theme and Plugin