หลักสูตรเคมี ระดับปริญญาตรี รับการประเมิน MU AUN-QA v2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA แบบ version 2 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาพ: https://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep62-10.php

หลักสูตรฟิสิกส์รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ MU AUN-QA ประมวลภาพ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประธานกรรมการตรวจประเมิน (ซ้าย) และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ขวา) พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ MU AUN-QA การเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กระบวนการ MU AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) รับการประเมิน MU AUN-QA

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) รับการประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA โดยคณะกรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MU AUN-QA ผลการประเมิน (เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต) หลักสูตรชีวเคมีรับการประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพรับการประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางสรุปประเภทหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) ระดับ จำนวน หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร่วม ปริญญาตรี 13 7 6 3 ปริญญาโท 17 0 17 TBC ปริญญาเอก 17 0 17 TBC หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา)   ปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรร่วม 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ไทย 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ไทย 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ไทย 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ไทย 5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ไทย 6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) ไทย 7 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) […]

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2559) ที่ ระดับ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน/ปรับปรุง 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2555 (ปรับปรุง) 3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2555 (ปรับปรุง) 4 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2555 (ปรับปรุง) 5 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 2556 (ปรับปรุง) 6 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 7 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2555 (ปรับปรุง) 8 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2556 (ปรับปรุง) 9 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin