การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA” เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 กำหนดการ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 13:00 ลงทะเบียนและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 13:15 เรียนรู้สถานการณ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 13:20 สรุปเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง PDCA การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง EdPEx (ADLI และ LeTCI) 14:00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA 15:00 การนำเสนอผลการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 16:00 ปิดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม (Intranet Only) เอกสารประกอบ 1 เกณฑ์และแนวทางการเขียน เอกสารประกอบ 2 ใบงาน เอกสารประกอบ

เยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2559

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการประชุม (อินทราเน็ต) สไลด์ประกอบการชี้แจง แผนดำเนินงาน MUSC Key Factors ฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมเกณฑ์คุณภาพ/ผู้ประเมิน ของคณะวิทยาศาสตร์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา ประจำปี 2560

Solverwp- WordPress Theme and Plugin