การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ MU EdPEx

EdPEx SAR Workshop #3 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 MU EdPEx Active+ วิทยากร กำหนดการ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ลงทะเบียน เปิดการอบรมโดย รองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การเขียนรายงานในหมวดกระบวนการ การเขียนรายงานในหมวดผลลัพธ์ ปิดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ แบบประเมินการอบรม การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หมวด 1-6 Self Assessment Report: Results Worksheet ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการในปัจจุบัน หมวดกระบวนการ Worksheet ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินการ หมวดผลการดำเนินการ รายงานประเมินตนเองที่ดี เป็นข้อมูลจริง (fact) เนื้อหาสมบูรณ์ (full) มีความเชื่อมโยงกัน (flow) ให้ความรู้สึกที่ดี (feel) ข้อควรกระทำให้การเขียนหมวดผลลัพธ์ มีคำอธิบายภาพ ไม่ต้องอธิบายข้อมูลจนละเอียดเกินไป ระบุทิศทางที่พึงประสงค์ มีการระบุเป้าหมาย แสดงเส้นแนวโน้ม ใช้มาตราส่วนเหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการนำองค์กรและบุคลากร

สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx Share & Learn from Good Practices วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ร่วมเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง (ผู้ดำเนินการเสวนา) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   สรุปการเสวนา โดย วันวิสา เจริญยศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยุทธศาสตร์และการสื่อสาร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องมีการกำหนดความหมายที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน การถ่ายทอด/ สื่อสารยุทธศาสตร์ ไปยังภาควิชา/ หน่วยงาน ต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์เป็นภาพ/ เอกสาร ที่เข้าใจง่าย

Solverwp- WordPress Theme and Plugin