MU Quality Forum: AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU Quality Forum: AUN-QA เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางด้านคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ ASEAN AUN-QA มาเป็นผู้ร่วมเสวนา โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09:00-12:00 กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0900 กล่าวต้อนรับและพิธีเปิด และการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักการการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 0945 รับประทานอาหารว่าง 1000 Share & Learn: Experiences from AUN-QA Assessment at Programme Level โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนาดังนี้ รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor for AUN […]

พัฒนาและประเมินหลักสูตรด้วย AUN-QA

MU AUN-QA Share & Learn ประสบการณ์การพัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 1300-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ ลงทะเบียน ทิศาทางและบทบาทการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ด้านการศึกษา รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบ กำหนดการ MU AUN-QA Policy 2016-2018 แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Internal Assessment for AUN-QA at Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol […]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม AUN-QA Share & Learn เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานที่มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13:00-15:00 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หน่วยงานที่มีการวางแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบในส่วนงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ไปใช้ ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้มีดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง นำเสนอแนวทางการดำเนินงานการนำ AUN-QA มาใช้สรุปเป็นภาพดังนี้ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Solverwp- WordPress Theme and Plugin