ทบทวนการดำเนินงาน MU AUN-QA 2016

AAR: MU AUN-QA Final Report วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 0830-1200 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ 0830 ลงทะบียน 0900 กล่าวเปิดการเสวนาพร้อมชี้แจงนโยบายและแผนการดำเนินการในอนาคตโดยรองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 0905 สรุปภาพรวมการดำเนินการโครงการนำร่อง ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้อำนวยการกองพัมนาคุณภาพ 0930 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการด้านการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ทักษะของผู้ตรวจประเมินที่ควรพัฒนา อุปสรรคในการเป็นผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จำนวนหลักสูตรที่จะรับตรวจประเมินได้ต่อปี กระบวนการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน 1045 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปผล 1150 ปิดการเสวนา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพการทบทวนการดำเนินการ MU AUN-QA 2016 กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล FB กองพัฒนาคุณภาพ

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการนำองค์กรและบุคลากร

สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx Share & Learn from Good Practices วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ร่วมเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง (ผู้ดำเนินการเสวนา) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   สรุปการเสวนา โดย วันวิสา เจริญยศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยุทธศาสตร์และการสื่อสาร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องมีการกำหนดความหมายที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน การถ่ายทอด/ สื่อสารยุทธศาสตร์ ไปยังภาควิชา/ หน่วยงาน ต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์เป็นภาพ/ เอกสาร ที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภท (สายวิชาการ/ สายสนับสนุน) โดยควรสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นของการทำยุทธศาสตร์ ตัวอย่างการสื่อสาร […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin