การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

หัวหน้าภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ เข้าทำข้อตกลงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1,2,5, และ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง K103 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจะสามารถดำเนินการได้ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ ต้องติดตามการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ทั้งในส่วนตัววัด MU KPI ที่นำมาตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ/แผนปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

การประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน PA 2563

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน (คณบดี ทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) หรือเรียกว่า Performance Agreement 2563 วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 0900-1200 ห้อง K101

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 1030 อธิการบดีพร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement หรือ PA) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K101 โดยมี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และทีมบริหาร รับการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติการในครั้งนี้ กำหนดการ เวลา 10:00 น. กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกันที่ห้อง K101 (สวมเบลเซอร์คณะฯ) เวลา 10:15 น. ทีมบริหารมหาวิทยาลัยถึงยังห้องประชุม K101 เวลา 10:30 น. เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมชมส่วนงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ อธิการบดีเกริ่นนำ 15-20 นาที ส่วนงาน โดยท่านคณบดี นำเสนอข้อมูล 30 นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย

การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กำหนดการวันทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance Agreement; PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 – 09:45 ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผังที่นั่งห้องประชุม K101 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มาพร้อมกันเวลา 07:45 แต่งกายชุดเบลเซอร์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกำหนดวันใหม่ โดยเลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ติดภาระกิจด่วน ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัย สไลด์ประกอบการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยคณะวิทยาศาสตร์

การพิจารณาข้อตกลงปฏิบัติงานของส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2559

การประชุมพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 1300-1600

Solverwp- WordPress Theme and Plugin