การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

หัวหน้าภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ เข้าทำข้อตกลงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1,2,5, และ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง K103 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจะสามารถดำเนินการได้ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ ต้องติดตามการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ทั้งในส่วนตัววัด MU KPI ที่นำมาตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ/แผนปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

การแสดงวิสัยทัศน์นำคณะวิทย์สู่ความเป็นเลิศ

สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 13:30-15:30 ณ ห้อง L-01 โดยลำดับการนำเสนอ (จากการจับสลาก) เริ่มจาก (1) ศ. อาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ (2) รศ.ดร.พลังพล คงเสรี (3) รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ (4) รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ในขณะที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านการการขอให้เสนอชื่อจากสภาอาจารย์ แต่ไม่ประสงค์จะมาเป็นผู้สมัครเป็นคณบดี มาร่วมแสดงความคิดเห็นอีก 4 ท่านได้แก่ รศ.ดร. จิรันดร ยูวะนิยม รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

Meet the Dean 2018

Meet the Dean คณบดีพบประชาคม ก้าวสู่ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30 – 15:30 ณ ห้องบรรยาย L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) คณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) เป็นช่องทางเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และมุ่งสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรสิทธิผลได้ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Meet the Dean 2018 คณบดีพบประชาคม 30 มีนาคม 2559 มีปัญหา…เชิญปรึกษาคณบดี (เว็บไซต์)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin