โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN AUN-QA 2019

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2562 (Preparation for AUN-QA Assessment 2019 หรือ PREP4AUN 2019) ที่ กิจกรรม เวลา สถานที่ หมายเหตุ 1. Workshop 1 การปรับปรุง Executive Summary และแผนพัฒนาหลักสูตร 16 พ.ค. 2561 เวลา 13:00-16:00 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ศาลายา สำหรับหลักสูตรที่ยังไม่ผ่าน MU AUN-QA Assessment ให้ส่ง SAR 5 เล่ม และ CD 1 แผ่น ภายใน 31 พ.ค. 2561 2. การส่ง Revised Executive Summary 15 มิ.ย. 2561 […]

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ

กองพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 0930-1200 โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าประชุม รายละเอียดการประชุม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยมหิดลติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก THE และ QS ซึ่งพบว่า MU อยู่ในลำดับที่ 501-600 และ 283 ตามลำดับ การจัดอันดับของ THE ในเอเซีย MU อยู่ในลำดับที่ 4 ของอาเซียนและอันดับที่ 90 ของเอเซีย ใช้เกณฑ์ที่ประกอบด้วย Asia THE Indicators 2016 Weight Teaching (the learning environment) Reputation survey 10% Staff-to-student […]

ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 2560-2564

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-2564 ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 16-18 กันยายน 2559 อัลบั้มภาพการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2560-2564 อัลบั้มภาพอาหารและของว่างระหว่างการประชุม อัลบั้มภาพกิจกรรมคาราโอเกะหลังอาหารเย็น

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Workshop) สำหรับเครือข่ายการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ วันที่ 3 พ.ค. 2559 พิธีเปิด บรรยายเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติการที่ 1 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง Risk Identification วันที่ 4 พ.ค. 2559 ปฏิบัติการที่ 2 การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment ปฏิบัติการที่ 3 การจัดการความเสี่ยง Risk Response พิธีปิด วิทยากร: นายธรรญา สุขสมัย  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์ม Workshop 1 Event Identification แบบฟอร์ม Workshop 2 Risk Assessment แบบฟอร์ม Workshop3 […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin